აბიტურიენტთათვის

ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე - მედიცინა, საქართველოს მოქალაქეების ჩარიცხვა წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე.

საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც საშუალო განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ ან ნასწავლი აქვთ უცხოეთში სრული განათლების ბოლო 2 წელი, ჩაირიცხებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე.
უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარებისა და ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩარიცხვის წესის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე
დამატებითი ინფორმაციისა და კონსულტაციისათვის მიმართეთ თსა-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს: international@tma.edu.ge
ერთიანი ეროვნული გამოცდების მინიმალური კომპეტენციების ზღვარი საგნების მიხედვით:
ბარიერები