დაფინანსება

• მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტები (>90 ქულა) თავისუფლდებიან სწავლის გადასახადისგან

• სტუდენტებს საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში, ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში, საზაფხულო სტაჟირებებსა და გაცვლით პროგრამებში სრული ან ნაწილობრივი დაფინანსებით

 

დაფინანსება