ბიბლიოთეკა

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის (თსა) ბიბლიოთეკა განთავსებულია შემდეგ მისამართზე - ქეთევან წამებულის 51/2.

ბიბლიოთეკა თსა-ას საგანმანათლებლო, საინფორმაციო და სამეცნიერო ცენტრია, რომლის ფუნქციაა მისი ფონდების და სხვა საბიბლიოთეკო რესურსების სრულად და ეფექტურად გამოყენება მკითხველთა მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად.

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი 10230 ერთეულს შეადგენს. წიგნსაცავი და სამკითხველო დარბაზი აღჭურვილია შესაბამისი ინვენტარით. სტუდენტებს და პროფესორ-მასწავლებლებს გააჩნიათ საშუალება ისარგებლონ საბიბლიოთეკო პრინციპით შედგენილი ქაღალდის და ელექტრონული კატალოგით (OPAC).

სამკითხველო დარბაზში ფუნქციონირებს 4 ინტერნეტში ჩართული პერსონალური კომპიუტერი. ბიბლიოთეკაში არის 142 ერთეული CD და DVD ფორმატის მასალები.

თსა არის „ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისთვის“ კონსორციუმის წევრი და მონაწილეობს პროექტში „ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისთვის –eIFL“, კერძოდ, სარგებლობს შემდეგი ელექტრონული რესურსებით:e-Duke Journals Scholarly Collection,Oxford Journals Collection,Edward Elgar Publishing Journals ,IMechE Journals, IMF eLibrary,New England Journal of Medicine,Royal Society Journals Collection, SAGE Premier, Cambridge University Journals და Bio One.  

ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს აკადემიის დეპარტამენტებთან და დეკანატთან მჭიდრო კონტაქტში და ზრუნავს წიგნის ფონდის შევსებასა და განახლებაზე და მის შესაბამისობაზე სასწავლო პროგრამებთან.

თსა-ს ბიბლიოთეკა მუშაობს კვირაში 6 დღე - ორშაბათი - პარასკევი 10-დან 18 საათამდე, შაბათი 10-დან 16 საათამდე.

 

ელექტრონული კატალოგი (OPAC)

 

Cambridge Journals Online
Oxford Journals Collection
BioOne
e-Duke Journals Scholarly Collection
Edward Elgar Publishing Journals
IMechE Journals
IMF eLibrary
New England Journal of Medicine
Royal Society Journals Collection
SAGE Premier