გალერეა
1 დეკემბერი 2016
შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე თსა-შიეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

მთავარი \ აკადემიის სტრუქტურა
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 

პ. შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიაში შექმნილია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომლის მიზანია აკადემიის მისიის, ამოცანების და სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად სასწავლო პროცესის, საგანმანათლებლო პროგრამების, პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის, სტუდენტთა და სპეციალობის მაძიებელთა მომზადების ხარისხის შეფასება და განვითარებაზე ზრუნვა, აგრეთვე არსებული სტანდარტების საფუძველზე “აკადემიის” უმაღლესი განათლების საერთო ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უზრუნველყოფს სწავლების ხარისხის მაღალ დონეს, სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების (მოდულები, საკრედიტო სისტემა და სხვა) დანერგვასა და ავტორიზაციის/ აკრედიტაციის პროცესისათვის თვითშეფასების მომზადებას.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური “დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-განავითარე” პრინციპის შესაბამისად ახორციელებს:
•           ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის და პროცედურების შემუშავებას;
•           სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების შეფასების ფორმების შემუშავებას;
•           სპეციალობის მაძიებელთა მიერ ჩატარებული საქმიანობის შეფასებას;
•           პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის დონის შეფასებას და საჭირო ღონისძიებების გატარებას მათი კვალიფიკაციის დონის ასამაღლებლად;
•           მატერიალურ-ტექნიკური (სასწავლო რესურსების) ბაზის შეფასებას;
•           დიპლომამდელი და დიპლომისშემდგომი საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგს, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პერიოდულ შეფასებას და შეიმუშავებს მათი გაუმჯობესების რეკომენდაციებს.

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების სამსახურთან ერთად ახორციელებს “აკადემიის” თვითშეფასებას, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული აკრედიტაციის/ავტორიზაციის პროცესებისთვის.

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მონაწილეობს “აკადემიის” პოლიტიკის შემუშავებში, აგრეთვე აკადემიური პერსონალის შერჩევასა და მათი დატვირთვის განსაზღვრაში.

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
ნინო შიუკაშვილი

 
 
 • აკადემიის სტრუქტურა
 •     სამეთვალყურეო საბჭო
      დირექტორი
      რექტორი
      რექტორის საბჭო
      მედიცინის ფაკულტეტი
      ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
      სასწავლო დეპარტამენტები და მიმართულებები
      საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
      დიპლომისშემდგომი განათლების დეპარტამენტი
      კლინიკური და სამეცნიერო-კვლევითი უნარ-ჩვევების სტუდენტური ცენტრი
      ბიბლიოთეკა
   
 • აფილირებული დაწესებულებები
 •     შპს კარდიოლოგიური კლინიკა ”გული”
      შპს ”ოქროს საწმისი XXI საუკუნე - ჯანმრთელობისსახლი”
      კლინიკა კურაციო
   
 • იურიდიული ცნობარი
 •     აკადემიის შინაგანაწესი
      კანონები და დებულებები
 • ჩვენს შესახებ
 • განცხადებები
 • აბიტურიენტთათვის
 • რეზიდენტები კლინიკაში
 • პროფესორი პეტრე შოთაძე
 • ყველა სიახლე
 • ელექტრონული სახელმძღვანელოები
 • გალერეა
 • კონტაქტები
 •  
   

  © 2009-2010, 
  Tbilisi Medical Academy

  ვებ-გვერდის ბოლო განახლება:
  2017-02-24 09:49:28