გალერეა
11 თებერვალი 2011
„ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის“ სესიაეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

მთავარი \ აკადემიის სტრუქტურა
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 

ამონაწერი პეტრე შოთაძის სახელობის

თბილისის სამედიცინო აკადემიის დებულებიდან

 

4.   ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 

4.1.    აკადემიაში შექმნილია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომლის მიზანიააკადემიის მისიის, ამოცანების და სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად სასწავლო პროცესის, საგანმანათლებლო პროგრამების, პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის, სტუდენტთა და სპეციალობის მაძიებელთა მომზადების ხარისხის შეფასება და განვითარებაზე ზრუნვა, აგრეთვე არსებული სტანდარტების საფუძველზე   აკადემიისუმაღლესი განათლების საერთო ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უზრუნველყოფს სწავლების ხარისხის მაღალ დონეს, სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების (მოდულები, საკრედიტო სისტემა და სხვა) დანერგვასა და ავტორიზაციის/ აკრედიტაციის პროცესისათვის თვითშეფასების მომზადებას.

4.2.    ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური საქმიანობას ახორციელებს ამ მუხლის ნორმებით. შესაძლებელია მისი საქმიანობის დაკონკრეტება ასევე განხორციელდეს დამატებითი დოკუმენტით (დებულება, წესი, სამუშაოს აღწერა და სხვა), რომელიც არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს წინამდებარე დებულებას, შპს ~პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის~ წესდებასა და საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას.

4.3.   პუნქტი 4.1.-ში აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს:

-  ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის და პროცედურების შემუშავებას;

-  სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების შეფასების ფორმების შემუშავებას;

-  სპეციალობის მაძიებელთა მიერ ჩატარებული საქმიანობის შეფასებას;

-  პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის დონის შეფასებას და საჭირო ღონისძიებების გატარებას მათი კვალიფიკაციის დონის ასამაღლებლად;

-  მატერიალურ-ტექნიკური (სასწავლო რესურსების) ბაზის შეფასებას;

- დიპლომამდელი და დიპლომისშემდგომი საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგს, პერიოდულ შეფასებას და შეიმუშავებს მათი გაუმჯობესების რეკომენდაციებს.

-  აკადემიისთვითშეფასებას, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული აკრედიტაციის/ავტორიზაციის  პროცესებისთვის.

4.4.    ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მონაწილეობსაკადემიის  პოლიტიკის შემუშავებში, აგრეთვე აკადემიური პერსონალის შერჩევასა და მათი დატვირთვის განსაზღვრაში.

4.5.    სასწავლო პროცესის, პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციისა და სტუდენტთა მომზადების ხარისხის შესაბამისობაზეგანათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის” მოთხოვნებთან - პასუხისმგებელია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. 

4.6.    ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი.

ხარისხის უზრნველყოფის სამსახური ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

გიორგი კანდელაკი. ბიოლოგიის დოქტორი. გამოქვეყნებული აქვს 1 სახელმძღვანელო, 1 დამხმარე სახელმძღვანელო, 2 ლექსიკონი და 39 სამეცნიერო შრომა. 1973 წლიდან იყო ექიმთა დახელოვნების თბილისის სახ. ინსტიტუტის ჯერ უმცროსი, ხოლო შემდეგ უფროსი მეცნიერ მუშაკი. 1990-97 წლებში იყო ამავე ინსტიტუტის დეკანი. 1997 წლიდან 1999 წლამდე თბილისის სამედიცინო აკადემიის დეკანი, ხოლო 1999 წლიდან 2010 წლამდე პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის პრორექტორი სასწავლო დარგში

სილაბუსის გაფორმების ნიმუში

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა – ინსტრუქცია

ანკეტა-კითხვარი:

1. ფორმა_1

2. ფორმა_2

3. ფორმა_3

4. ფორმა_4

5. ფორმა  5

საგანამანათლებლო პროგრამების შეფასების სქემა

მეთოდური რეკომენდაცია - სასწავლო პროცესის ოპტიმიზაცია ©
 
 
 • აკადემიის სტრუქტურა
 •     სამეთვალყურეო საბჭო
      დირექტორი
      რექტორი
      რექტორის საბჭო
      მედიცინის ფაკულტეტი
      ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
      სასწავლო დეპარტამენტები და მიმართულებები
      საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
      დიპლომისშემდგომი განათლების დეპარტამენტი
      კლინიკური და სამეცნიერო-კვლევითი უნარ-ჩვევების სტუდენტური ცენტრი
      ბიბლიოთეკა
   
 • აფილირებული დაწესებულებები
 •     შპს კარდიოლოგიური კლინიკა ”გული”
      შპს ”ოქროს საწმისი XXI საუკუნე - ჯანმრთელობისსახლი”
      კლინიკა კურაციო
   
 • იურიდიული ცნობარი
 •     აკადემიის შინაგანაწესი
      კანონები და დებულებები
 • ჩვენს შესახებ
 • განცხადებები
 • აბიტურიენტთათვის
 • რეზიდენტები კლინიკაში
 • პროფესორი პეტრე შოთაძე
 • ყველა სიახლე
 • ელექტრონული სახელმძღვანელოები
 • გალერეა
 • კონტაქტები
 •  
   

  © 2009-2010, 
  Tbilisi Medical Academy

  ვებ-გვერდის ბოლო განახლება:
  2016-01-26 08:34:58