თბილისის სამედიცინო აკადემია

მედიცინა იწყება აქ

თბილისის სამედიცინო აკადემიაში პირველკურსელთა საბუთების მიღება იწარმოებს მე-3 სართულზე დეკანატში, 17-21 სექტემბერის ჩათვლით, 10:00-18:00 (შესვენება 13:00-14:00) მისამართი: (თბილისი, ქ.წამებულის 51/2)

სწავლის დაწყების თარიღი: 24.09.2018

რეგისტრაციისთვის საჭირო საბუთები:

        სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი

        პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი

        სამხედრო მიწერის მოწმობის ან აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)

        4 ფოტოსურათი (3x4) და მისი ელექტრონული ვერსია (CD დისკი)

        სწავლის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (2018-2019 ს/წლის საფასურის - 3800 ლარის ან 4800 ლარის 50% - 1900 ლარი/2400 ლარი)

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია შემდეგი რეკვიზიტების მიხედვით:

        ს.ს. საქართველოს ბაკი

        ბანკის კოდი - BAGAGE22

        ანგარიშის ნომერი: GE09BG 000 000 0624 481 701 (ლარი - მიმდინარე ანგარიში)

სახელმწიფო გრანტის მიღების შემთხვევაში, ქართულენოვანი სამკურნალო საქმის სემესტრული გადასახადი არის:

        50% გრანტი - 1337.50 ლარი

        70% გრანტი - 1112.50 ლარი

        100% გრანტი - 775 ლარი