თბილისის სამედიცინო აკადემია
არჩევნები
ძვირფასო სტუდენტებო,

მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ სტუდენტური აკადემიის არჩევნებისთვის კანდიდატურების წარდგენა 2022 წლის 21 მარტს დაიწყება და 2022 წლის 10 მაისამდე გაგრძელდება. სტუდენტებს შეუძლიათ საკუთარი კანდიდატურის წარდგენა სტუდენტური აკადემიის სხვადასხვა პოზიციაზე.

სტუდენტური აკადემია არის თსა-ს სტუდენტური გაერთიანება, რომელიც ახორციელებს ექსტრაკურიკულურ აქტივობებს, ამასთანავე უზრუნველყოფს სტუდენტთა კეთილდღეობას, ქართველი და საერთაშორისო სტუდენტების ინტეგრაციას და მათში ლიდერული თვისებების ამაღლებას.

კანდიდატურების წარდგენის პერიოდი დაიწყება რეგისტრაციის გახსნით (2022 წლის 21 მარტი), სადაც სტუდენტებს შეუძლიათ წარადგინონ საკუთარი კანდიდატურა სტუდენტური აკადემიის ერთ-ერთ თანამდებობაზე შემდეგი პოზიციებიდან:

თითოეული პოზიციის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ სტუდენტური აკადემიის დებულებაში.
 

არჩევნები უნდა ჩატარდეს ყოველი აკადემიური წლის განმავლობაში ერთხელ. არჩეული სტუდენტები ხელმძღვანელის პოზიციას იკავებენ ერთი წლის ვადით.  ერთი და იმავე სტუდენტის იგივე პოზიციაზე ზედიზედ 2 წლის ვადით არჩევა დაუშვებელია, თუმცა დასაშვებია იგივე სტუდენტის სხვა ხელმძღვანელ პოზიციაზე არჩევა.

კანდიდატურის წარმდგენი პირი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 

კანდიდატებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოთაღნიშნულ მოთხოვნებს, უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  1. რეზიუმე ან დეტალური CV, რომელიც აღწერს კანდიდატის მოხალისეობრივ საქმიანობას, ლიდერობის გამოცდილებას და ასევე, მოიცავს სხვა დამატებით ინფორმაციას, რაც კანდიდატის სასარგებლოდ იმოქმედებს  (არაუმეტეს 300 სიტყვისა).
  2. სამოტივაციო წერილი (რა ხედვა აქვს კანდიდატს სტუდენტურ აკადემიასთან დაკავშირებით და რატომ წარადგენს საკუთარ კანდიდატურას (არაუმეტეს 300 სიტყვისა).
  3. სარეკომენდაციო წერილი თანატოლებისგან (სხვა ჯგუფის ან კურსის სტუდენტებისგან). თითოეული სარეკომენდაციო წერილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 300 სიტყვას.
  4. სტუდენტური აკადემიის დეტალური სამოქმედო გეგმა მომდევნო 1 წლის პერიოდისათვის; თუ რა მიზნებს და ამოცანებს ისახავს კანდიდატი სტუდენტური აკადემიის ეფექტიანი მუშაობისთვის და რა კონკრეტულ ღონისძიებებს შესთავაზებს აკადემიას აღნიშნული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად (დოკუმენტი არ უნდა აღემატებოდეს 3 გვერდს). 
  5. ფოტოსურათი, რომელიც დოკუმენტებთან ერთად უნდა აიტვირთოს სისტემაში.

შერჩეული კანდიდატების შესახებ ინფორმაცია (ბიოგრაფია, სამოქმედო გეგმა, ფოტოსურათი) განთავსდება ვებგვერდზე. კანდიდატებს საარჩევნო კამპანიის პერიოდში შეეძლებათ დაამატონ ახალი ინფორმაცია (ფოტოები/ვიდეოები) საკუთარი თავის შესახებ, რომლებიც ხელს შეუწყობს მათ მეტი ხმის მოპოვებაში. 

რეგისტრაცია:· 

კანდიდატები უნდა დარეგისტრირდნენ შემდეგ ბმულზე

რეგისტრაციის ვადის ამოწურვის მომენტისათვის არასრულად წარმოდგენილი სააპლიკაციო ფორმის შემთხვევაში, კანდიდატი მოიხსნება არჩევნებიდან.

ვადაგადაცილებით შემოსული განაცხადები არ განიხილება.

არჩევნების დღე:

არჩევნების პროცესში მნიშვნელოვანი თარიღები:განცხადებებიკანდიდატები