ინსტიტუციური განვითარების პროექტები

SETTING PEER REVIEW INSTRUMENTS AND GOALS FOR MEDICAL (HEALTH) EDUCATION / SPRING
სამედიცინო (ჯანდაცვის) განათლებაში ურთიერთდასწრების მექანიზმის და მიზნების შემუშავება (SPRING)

Erasmus+ ინსტიტუციური თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში (KA2 - CBHE - უმაღლეს განათლებაში უნარ-ჩვევების გამომუშავება), თსა ჩართულია კონსორციუმში, რომელიც მიზნად ისახავს სამედიცინო და ჯანდაცვის განათლებაში ურთიერთდასწრების მექანიზმის და მიზნების შემუშავებას, ასევე, ინოვაციების დანერგვასა და გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობას. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და აერთიანებს მონაწილეებს საქართველოდან, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან, აზიიდან და ევროკავშირიდან.

ძირითადი ამოცანები:

პროექტის კონსორციუმის ფარგლებში თსა თანამშრომლობს შემდეგ უმაღლეს საგანამანთლებლო დაწესებულებებთან:


Simulation in Undergraduate MEDical Education for Improvement of SAFEty and Quality of Patient Care


პროექტის აკრონიმი: SAFEMED+
პროექტის სათაური: Simulation in Undergraduate MEDical Education for Improvement of SAFEty and Quality of Patient Care
პროექტის კოორდინატორი: პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია (თსა)
პროექტის მიზანი: სამედიცინო განათლების ხარისხის გაუმჯობესება, კლინიკური უნარ-ჩვევების კურიკულუმის მოდერნიზაცია და იმპლემენტაცია
პროექტის ხანგრძლივობა: 2020-2023


პარტნიორები: პროექტის მიზნები:

პროექტის ადმინისტრატორი
ხათუნა ხატიაშვილი (MD,MA,MPH)
[email protected]
პროექტის კოორდინატორი
პროფ. ია ავალიანი (MD, PHD)
[email protected]