*/
თბილისის სამედიცინო აკადემია

შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ
2020-09-18
შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ
შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ! 2019-09-18 თბილისის სამედიცინო აკადემიაში გამოცხადდა შიდა მობილობა 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის, შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: “სამკურნალო საქმე” და “ინგლისურენოვანი მედიცინა”.
შიდა მობილობის ვადები და პირობები:
ა) განცხადების მიღება 2020 წლის 18 სეტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე.
ბ) კრედიტების აღიარება, სტუდენტებისთვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და შესაბამისი ბრძანების გამოცემა 2020 წლის 5 ოქტომბრის ჩათვლით.