თბილისის სამედიცინო აკადემია

ტრენინგი თემაზე ’’შებრუნებული საკლასო ოთახი’’
2020-10-17
ტრენინგი თემაზე ’’შებრუნებული საკლასო ოთახი’’
თსა-ს აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე ’’შებრუნებული საკლასო ოთახი’’ (Flipped Classroom). დამსწრეთათვის განხილულ იქნა შებრუნებული საკლასო ოთახის, როგორც კოლაბორაციული და ინტერაქციული სწავლების მეთოდის მნიშვნელობა და სასწავლო კურსის ფარგლებში მისი დანერგვის გზები.